Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ https://szkolenia.krzakowisko.pl/ 

i newslettera

§ 1 

INFORMACJE WSTĘPNE 

1. Platforma szkoleniowa dostępna pod adresem internetowym https://szkolenia.krzakowisko.pl/ stanowi własność Arlety Gołębiowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Krzakowisko Arleta Gołębiowska, z siedzibą przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 36, 21-550 Terespol, NIP: 5372282463, zwaną dalej Sprzedawcą

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy szkoleniowej https://szkolenia.krzakowisko.pl/ oraz Newslettera, w szczególności: sposób zamówienia i korzystania ze Szkoleń oraz dokonywania płatności, prawa i obowiązki Stron oraz inne informacje o charakterze porządkowym. 

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Arleta Gołębiowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krzakowisko Arleta Gołębiowska, NIP: 5372282463. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, zakresie i zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce prywatności dostępnej na stronie: POLITYKA PRYWATNOŚCI

4. Ze Sprzedawcą można się skontaktować przez e-mail: kontakt@krzakowisko.pl oraz telefonicznie pod numerem: 663033451, od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00-14:00.

§ 2 

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

1) Platforma szkoleniowa – platforma internetowa dostępna pod adresem https://szkolenia.krzakowisko.pl/ za pomocą której Sprzedawca udostępnia kursy szkoleniowe Użytkownikom. 

2) Sprzedawca – Arleta Gołębiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krzakowisko Arleta Gołębiowska, NIP: 5372282463. 

3) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupów, korzysta z Platformy Szkoleniowej lub Newslettera (Klient, Uczestnik, Kupujący lub Subskrybent).

4) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Przedsiębiorca – Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, gdy z charakteru Zamówienia wynika, że nie posiada ono dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6) Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usługi elektronicznej dostępu do Platformy szkoleniowej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, którą Użytkownik zawiera podając swoje dane kontaktowe oraz akceptując niniejszy Regulamin. W wyniku procesu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto Klienta. 

7) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta na Platformie Szkoleniowej. 

8) Konto Klienta – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika oraz zakupionych treści szkoleniowych. 

9) Hasło – ciąg znaków niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta Klienta i korzystania z zasobów Platformy Szkoleniowej. 

10) Zamówienie – czynność polegająca na wyborze w ramach Platformy szkoleniowej określonego Szkolenia lub Pakietu Szkoleń, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

11) Szkolenie – odpłatne lub nieodpłatne pojedyncze szkolenie online (kurs e-learningowy) dostępny na Platformie szkoleniowej 

12) Pakiet Szkoleń – kilka Szkoleń połączonych ze sobą dostępnych odpłatnie lub nieodpłatnie na Platformie Szkoleniowej. Płatność za Pakiet Szkoleń dokonywana jest jednorazowo.

13) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie szkoleniowej, za pomocą którego dokonywane jest Zamówienie. 

14) Polityka Prywatności – określa zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej, dostępna jest pod adresem LINK.

15) Polityka Plików Cookies – określa sposób korzystania przez Platformę Szkoleniową z tzw. technologii cookies, dostępna jest pod adresem LINK

16) Newsletter — treść cyfrowa dostarczona do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy (w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych na Platformie szkoleniowej) oraz materiały edukacyjne z zakresu planowania ogrodu i roślin.

17) Subskrybent — Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę o dostarczenie Newslettera lub podjął działania zmierzające do jej zawarcie.

§ 3 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

1. Do korzystania z Platformy szkoleniowej oraz udostępnionych Szkoleń lub Pakietów Szkoleń wymagane jest: 

a. posiadanie komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet, 

b. posiadanie dowolnej, aktualnej przeglądarki internetowej,

c. posiadanie indywidualnego, aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail (e-mail niezbędny jest do rejestracji Konta Klienta na Platformie Szkoleniowej celem uzyskania dostępu do Szkoleń). 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. 

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy szkoleniowej z infrastrukturą techniczną Kupującego. 

§ 4 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE 

1. Dane osobowe gromadzone w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO). Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych opisane są szczegółowo w Polityce Prywatności

2. Celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Platformy Szkoleniowej wykorzystuje ona pliki cookies. Szczegóły dotyczące stosowanych przez Platformę Szkoleniową plików cookies dostępne są w Polityce Plików Cookies

§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy Szkoleniowej i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 

2. Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych. 

3. W przypadku zmiany swoich danych osobowych, podanych przez Użytkownika na potrzeby Platformy Szkoleniowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Konta Klienta lub cofnięcia dostępu Użytkownika do zasobów udostępnionych na Platformie Szkoleniowej, w sytuacji gdy Użytkownik: 

a. umyślnie podejmuje działania zagrażające funkcjonowaniu Platformy Szkoleniowej,

b. usiłuje modyfikować lub modyfikuje treść Szkoleń lub Pakietów Szkoleń bez zgody Sprzedawcy, 

c. wykorzystuje Szkolenia lub Pakiety Szkoleń niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d. usiłuje uzyskać dostęp do treści lub zasobów, do których Sprzedawca nie nadał mu uprawnień, 

e. usiłuje usuwać lub usuwa zasoby Platformy Szkoleniowej bez zgody Sprzedawcy,

f. zachowuje się w stosunku do Sprzedawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. 

§ 6 

DOSTĘP DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ 

1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy Szkoleniowej poprzez otwarcie strony internetowej https://szkolenia.krzakowisko.pl/. Dostęp do treści szkoleniowych możliwy jest wyłącznie dla Użytkowników, po zalogowaniu się na Konto Klienta. 

2. Każdy Użytkownik może zarejestrować indywidualne Konto Klienta. Rejestracja Konta Klienta nie jest wymagana do przeglądania Platformy Szkoleniowej, jest natomiast konieczna, do składania Zamówień i korzystania z treści szkoleniowych dostępnych w ramach Szkoleń lub Pakietów Szkoleń. Rejestracja Konta Klienta jest równoznaczna z zawarciem ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Jedno Konto Klienta może być wykorzystywane wyłącznie przez jednego Użytkownika.

4. Rejestracja Konta Klienta następuje przy pierwszym składanym Zamówieniu. Podczas składania pierwszego Zamówienia Użytkownik podaje imię, nazwisko i adres mailowy – dla Użytkownika tworzone jest nowe Konto Klienta. Dane do logowania są wysyłane niezwłocznie na adres mailowy podany przez Użytkownika. 

5. Po dokonaniu Rejestracji każdy Klient może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych oraz zmiany Hasła, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne. W celu dokonania wyżej opisanych zmian należy kliknąć ikonę „Mój profil” i uzupełnić formularz zmiany danych. W celu zatwierdzenia zmian należy kliknąć ikonę „ZAPISZ ZMIANY”.

6. Każdy Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu oraz hasła, które powinny być przechowywane w poufności. Użytkownicy oraz Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne służące do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów, a także do nieautoryzowanego dostępu do Konta Klienta, w szczególności powinni korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz programy chroniące tożsamość Użytkowników. 

7. W razie podejrzenia, że login oraz hasło Klienta znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. 

§ 7 

CENY I PŁATNOŚCI 

1. Wszystkie ceny podane na Platformie Szkoleniowej są wyrażone w walucie złoty polski (PLN). 

2. Płatność za Zamówienie może być dokonywana wyłącznie w złotych polskich.

3. Cena podana przy każdym Szkoleniu jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Klienta i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia. 

4. Klient dokonuje płatności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy przy pomocy metod płatności elektronicznej dostępnych w chwili składania Zamówienia na Platformie Szkoleniowej. 

5. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 a podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.

6. Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu płatniczego TPay a podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP 7773061579, REGON 300878437.

7. Sprzedawca na Platformie Szkoleniowej udostępnia Klientowi odpowiedni link do dokonania płatności za Zamówienie. Dane z linku są automatycznie przekazywane za pośrednictwem Przelewy24 lub TPay do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego. Klient po kliknięciu w link transakcji jest automatycznie przekierowywany na stronę płatności online serwisu Przelewy24 lub TPay. 

8. Klient może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez siebie sposobu płatności.

9. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 

§ 8 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1. Użytkownik, który chce uzyskać dostęp do Szkoleń lub Pakietów Szkoleń oferowanych przez Sprzedawcę, dokonuje rejestracji na Platformie Szkoleniowej w sposób wskazany w § 6 niniejszego Regulaminu. 

2. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Klient będący Przedsiębiorcą-Konsumentem przy wypełnianiu Formularza Zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową.

4. Klient zainteresowany konkretnym Szkoleniem lub Pakietem Szkoleń celem dokonania Zamówienia dostępu do wybranej treści szkoleniowej klika ikonę „ZAMÓW” oraz „PRZEJDŹ DO KASY” co skutkuje przeniesieniem Klienta do Formularza Zamówienia.

5. W Formularzu Zamówienia Klient wskazuje: 

a. obowiązkowo – adres mailowy, imię, nazwisko, a w sytuacji gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT, podaje dane niezbędne do wystawienia faktury; 

b. fakultatywnie – numer telefonu. 

6. Złożenie Zamówienia wymaga zaakceptowania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie przez Klienta checkboxu w Formularzu Zamówienia. 

7. Po wypełnieniu Formularza Klient wybiera przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie Klienta zostaje złożone z momentem dokonania płatności za Szkolenie lub Pakiet Szkoleń i wysłania Zamówienia do Sprzedawcy za pośrednictwem stron Platformy Szkoleniowej. 

8. Nie ma możliwości złożenia Zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.

9. Po otrzymaniu Zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca wysyła potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail Klienta. Umowa zostaje zawarta w momencie dotarcia na skrzynkę mailową Klienta potwierdzenia Zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę. Szkolenie lub Pakiet Szkoleń jest dostępne dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 9 

RODZAJE OFEROWANYCH PRODUKTÓW 

1. Sprzedawca oferuje Szkolenia oraz Pakiety Szkoleń dostępne: 

a. przez czas nieokreślony, 

b. przez czas określony. 

Czas dostępu do Szkolenia lub Pakietu Szkoleń określony jest każdorazowo w opisie konkretnego Szkolenia lub Pakietu Szkoleń. 

2. Opis każdego dostępnego na Platformie Szkoleniowej Szkolenia lub Pakietu Szkoleń zawiera informacje o zakresie tematycznym szkolenia, ilości modułów oraz ewentualnych materiałach dodatkowych dostępnych w ramach szkolenia. 

3. Wszystkie zakupione przez Klienta Szkolenia oraz Pakiety Szkoleń są dostępne w zakładce „Moje kursy”. 

4. Sprzedawca oferuje również Szkolenia oraz Pakiety Szkoleń w formie warsztatów cyklicznych – dostępne cyklicznie z udziałem osoby szkolącej. Informacja czy dane Szkolenie lub Pakiet Szkoleń są warsztatami cyklicznymi podawana jest każdorazowo w opisie danego Szkolenia lub Pakietu Szkoleń. Dla warsztatów cyklicznych Sprzedawca przewiduje 14 dniowy okres próbny, przed upływem którego można zrezygnować z udziału w warsztatach cyklicznych. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot ceny uiszczonej na poczet warsztatów cyklicznych na zasadach opisanych w § 12. 

5. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkoleń prowadzonych na żywo z ważnego powodu (np. choroba szkolącego, wystąpienie siły wyższej), o czym poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na adres: kontakt@krzakowisko.pl. 

6. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do Newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do Newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania Zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

§ 10 

E-KONSULTACJE 

1. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia E-konsultacji online. 

2. E-konsultacje są udzielane na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem Platformy szkoleniowej. 

3. E-konsultacje są realizowane w terminie podanym na Platformie szkoleniowej, po potwierdzeniu przez Klienta wybranego terminu konsultacji w udostępnionym kalendarzu elektronicznym (jeśli taki został udostępniony) lub drogą mailową. 

4. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia internetowego lub przesłania wiadomości e-mail do Klienta, w zależności od ustaleń. 

§ 11 

PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW 

1. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Szkoleń i Pakietów Szkoleń. 

2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Szkolenia lub Pakietu Szkoleń przed ich premierą, w cenie specjalnej. 

3. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Szkolenia nowe i cechujące się małą dostępnością, Szkolenia, które dopiero ukażą się na Platformie szkoleniowej. 

4. Termin dostępności Szkoleń objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie Szkolenia lub Pakietu Szkoleń. 

5. Zakupione podczas przedsprzedaży Szkolenia lub Pakiety Szkoleń, są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień i zgodnie z opisem oferty.

6. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezygnacji ze stworzenia Szkolenia oferowanego w formie przedsprzedaży. W przypadku podjęcia takiej decyzji Sprzedawca zwróci Klientowi pełną kwotę zakupu Szkolenia. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA 

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpić od Zamówienia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od Zamówienia nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Zamówienia, po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy i gdy przyjął to do wiadomości. 

2. Odstąpienie od Zamówienia oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w przeznaczony do tego link, zamieszczony w stopce każdego Newslettera.

3. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpienie od Zamówienia pocztą elektroniczną na adres mailowy kontakt@krzakowisko.pl.

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Zamówienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

5. W przypadku odstąpienia od Zamówienia umowa jest uważana za niezawartą. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który odstąpił od Zamówienia, traci dostęp do treści objętych tym Zamówieniem z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia. 

6. W przypadku odstąpienia od Zamówienia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta do opłacenia Zamówienia. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności. 

7. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. 

§ 13 

REKLAMACJE 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). 

3. W przypadku ujawnienia się wad w Szkoleniach lub Pakietach Szkoleń udostępnianych za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej lub problemów związanych z płatnością realizowaną za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub TPay Klient ma prawo złożenia reklamacji. 

4. Reklamacja Klienta powinna zawierać jego imię, nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, e-mail, nazwę Szkolenia lub Pakietu Szkoleń, którego dotyczy reklamacja, opis reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację oraz oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy.

5. Po ujawnieniu wady Szkolenia lub Pakietu Szkoleń Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w sposób opisany w pkt 4. 

6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

§ 14 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE 

1. Produkty i usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne na Platformie Szkoleniowej, treści, teksty, logo, zdjęcia, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Platformy szkoleniowej, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu. 

2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania ze Szkoleń jedynie na własne potrzeby. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Szkolenia. Okres dostępu do danego Szkolenia, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Szkolenia, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. 

§ 15 

OPINIE O SZKOLENIACH

1. Opinie dotyczące szkoleń, publikowane przez Sprzedawcę, pochodzą wyłącznie od osób, które korzystały ze szkoleń.

2. Weryfikacja następuje m.in. poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Użytkowników korzystających dotychczas ze szkoleń, jak również przez bezpośredni kontakt z ww. osobami z podziękowaniem za opinię lub poprzez przesłanie do Użytkowników prośby o pozostawienie opinii lub poprzez uzyskanie opinii w ramach bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem.

§ 16

UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA ORAZ PREZENTU ZA ZAPIS

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi dostęp do treści cyfrowych (prezentu za zapis), za które Użytkownik nie ponosi opłaty pieniężnej, ale dostarcza Sprzedawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.

2. Użytkownik, który nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może zakupić dostęp do ww. treści cyfrowych, uiszczając za nie cenę określoną przez Sprzedawcę. Taki zakup wymaga indywidualnego kontaktu ze Sprzedającym.

3. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien:

a. wypełnić formularz zapisu na Newsletter,

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera, zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować ich postanowienia,

c. dokonać zapisu, klikając przycisk potwierdzający zapis,

d. potwierdzić zgodę na otrzymywanie Newslettera, w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zapisu,

e. potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.

4. Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczenie Newslettera.

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Platformie Szkoleniowej bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Użytkownikiem lub Klientem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

5. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Użytkownikiem lub Klientem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych. 

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

W razie problemu z logowaniem lub płatnością - proszę pisać na kontakt@krzakowisko.pl


Polityka prywatności   I  Regulamin